Phan Rí Thành truyền thống đấu tranh cách mạng

Phan Rí Thành truyền thống đấu tranh cách mạng. – Bình Thuận : Ban chấp hành Đảng bộ Phan Rí Thành, 1999. – 2tập ; 19cm T.2: 1954-1975.- 1999.- 108tr

Tóm tắt: Khái quát cuộc đấu tranh chính trị đòi thi hành hiệp định Giơnevơ đến phong trào nhân dân nổi dậy chuyển lên thế tấn công địch (1954-1960) của nhân dân xã Phan Rí Thành; Xây dựng lực lượng củng cố phong trào, từ đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang, đánh phá ấp chiến lược từ (1960-12/1965).

Kho Địa Chí: DC.000391
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 20