Chuyển đổi số đến cốt lõi

Sách m?i
Cung cấp kiến thức và cách thức về chuyển đổi số cho các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, hoạch định chiến lược, hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số, tác động của chuyển đổi số đến cốt lõi của doanh nghiệp, nắm bắt các cơ hội một cách kịp thời cũng như tự thay đổi chính mình để chuyển đổi số thành công

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016188

Kho mượn: MVL.019538; MVL.019539

 

Views: 4