Niên giám thống kê 1999

Niên giám thống kê 1999 : Statistacal Yearbook 1999. – Bình Thuận : Cục Thống kê Bình Thuận, 2000. – 166tr. ; 20cm + Bản đồ, biểu đồ

Tóm tắt: Tập hợp những số liệu cơ bản phản ảnh thực trạng tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 1996 – 1999: Tổng quan kinh tế – xã hội; Đơn vị Hành chính, đất đai và khí hậu; Dân số và lao động; Ngân sách Nhà nước và bảo hiểm;…

Kho Địa Chí: DC.000122
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 13