Phan Thiết thành phố – anh hùng LLVT nhân dân

Phan Thiết thành phố – anh hùng LLVT nhân dân. – Bình Thuận : Thành ủy Phan Thiết, 1999. – 147tr. ; 30cm

Tóm tắt: Khái quát về văn hóa, con người và một số khu di tích lịch sử Bình Thuận; Thành tích 30 năm kháng chiến của quân và dân Bình Thuận (1945-1975); Thành tựu và thực tiễn xây dựng, phát triển khu đô thị Phan Thiết hiện nay.
Kho Địa Chí: DC.000012, DC.000013
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 39