Lịch sử đảng bộ quân sự tỉnh Bình Thuận (1945 – 2015)

Lịch sử đảng bộ quân sự tỉnh Bình Thuận (1945 – 2015). – Hà Nội : Chính trị quốc gia – sự thật, 2015. – 555tr. ; 22cm
Tóm tắt: Sách gồm 10 chương: Lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ chính quyền cách mạng, chiến đấu chống thực dân pháp xâm lược (1945 – 1950); lãnh đạo lực lượng vũ trang đẩy mạnh tiến công trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống thực dân pháp (1951 – 1954); kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang, lãnh đạo đấu tranh chính trị và quân sự trong giai đoạn1954 – 1965;…
Ký hiệu xếp giá: 324.25970750959759
Kho Địa ChíDC.000997
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 39