Trung đoàn 812 – Cực Nam Trung Bộ

Trung đoàn 812 – Cực Nam Trung Bộ. – Bình Thuận : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận, 1996. – 428tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành, phát triển, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 812 qua các chặng đường lịch sử. Những bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho việc xây dựng các lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng vũ trang nhân dân địa phương nói riêng.
Ký hiệu xếp giá: ĐC. 27
Kho Địa Chí: DC.000326, DC.000327, DC.000328, DC.000329, DC.000330
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

 

Views: 665