Lăng ông Nam Hải xã Bình Thạnh

 

Lăng ông Nam Hải xã Bình Thạnh. – Bình Thuận : Phòng VH-TT huyện Tuy Phong, 1995. – 39tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát về tập quán, tín ngưỡng thờ Ông Nam Hải và hò (chèo) Bả Trạo trong văn hóa của người dân địa phương Tuy Phong (Bình Thuận).

Kho Địa Chí: DC.001220, DC.001221

Ký hiệu xếp giá: ĐC.96
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 46