Truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân xã Lương Sơn

Truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân xã Lương Sơn. – Bình Thuận : Đảng bộ xã Lương Sơn, 1995. – 168tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát về đất nước, con người xã Lương Sơn; Nhân dân Lương Sơn đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược; Nhân dân Lương Sơn kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Một chặng đường cách mạng vẻ vang của nhân dân xã Lương Sơn.
Kho Địa Chí: DC.000353, DC.000354
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 21