Lễ hội Rija Nagar của người Chăm

Lễ hội Rija Nagar của người Chăm / Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang nghiên cứu. – Hà Nội : Hội nhà văn, 2016. – 855tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm cư trú, văn hóa xã hội của người Chăm; Lễ hội Rija Nagar; Phụ lục về Maduen, hệ thống thần linh vùng lạc trị và hệ thống thần vùng Phan Rí – Ma Lâm.

Hits: 147