Tùng Hiên tạp ký

Tùng Hiên tạp ký / Vũ Hà ghi theo lời kể của đồng chí Vũ Huỳnh tức Huỳnh Anh. – Bình Thuận : Hội văn học Nghệ thuật Bình Thuận, 2004. – 239tr. ; 19cm
Tóm tắt: Một số bài thơ của đồng chí Vũ Huỳnh viết theo từng giai đoạn của cuộc đời ông. Ông là một vị tướng công an từng làm quan đời nhà Nguyễn…
Ký hiệu xếp giá:  895.922803
Kho Địa ChíDC.000928
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 9