Lịch sử truyền thống Đảng bộ xã Hàm Kiệm (1954 – 2010)

Lịch sử truyền thống Đảng bộ xã Hàm Kiệm (1954 – 2010). – Bình Thuận : Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2015. – 239tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách gồm 5 chương: Khái quát về vùng đất, con người Hàm Kiệm và phong trào cách mạng trước năm 1954; quân và dân Hàm Kiệm tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 – 1975); Hàm Kiệm khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương trước giai đoạn đổi mới (1975 – 1985),…
Ký hiệu xếp giá: 324.25970750959759
Kho Địa ChíDC.000926,DC.000929
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 6