Tác phẩm báo chí chất lượng cao 2011 – 2014

Tác phẩm báo chí chất lượng cao 2011 – 2014. – Bình Thuận : Công ty Mỹ thuật Vũng Tàu, 2015. – 299tr. ; 20cm

Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm báo chí chất lượng cao chọn lọc từ năm 2011 – 2014 phản ánh nhiều vấn đề đang được xã hội quan tâm: xây dựng nông thôn mới, ô nhiễm môi trường, tệ nạn phá rừng…

Kho Địa Chí: DC.000891, DC.000925, DC.001002

 

 

Visits: 8