Lịch sử trường chính trị tỉnh Bình Thuận (1962 – 2012)

Lịch sử trường chính trị tỉnh Bình Thuận (1962 – 2012). – Bình Thuận : Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2015. – 271tr. ; 21cm
Tóm tắt:  Sách gồm 4 chương: Khái quát đặc điểm tỉnh Bình Thuận; sự ra đời và hoạt động của Trường Đảng tỉnh Bình Thuận – trường Trần Phú (1962 – 1975); trường đảng tỉnh Thuận Hải trong những năm đầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc đến khi chia tách đơn vị hành chính Tỉnh (1975 – 1992),…
Ký hiệu xếp giá:   320.0715
Kho Địa ChíDC.000999
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 9