Lịch sử Đảng bộ xã Phước Thể (1975-2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Phước Thể (1975-2010). – Bình Thuận : Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận, 2015. – 236tr. ; 19cm
Tóm tắt:  Giới thiệu về công cuộc khắc phục hậu quả của chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, cũng như những thành tựu, bài học kinh nghiệm của Đảng bộ xã Phước Thể trong 35 năm xây dựng và phát triển.
Ký hiệu xếp giá:  324.25970750959759
Kho Địa ChíDC.001083, DC.001084,  DC.001085
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15