Chí Công truyền thống yêu nước và cách mạng 1885-1975

Chí công truyền thống yêu nước và cách mạng (1885-1975). – Bình Thuận : Đảng bộ Tuy Phong, 1993. – 111tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC.

Tóm tắt: Khái quát về cuộc đấu tranh của nhân dân xã Chí Công (huyện Tuy Hòa – Bình Thuận) giành độc lập (1885-1945), kháng chiến chống Pháp 1946-1954 và chống Mỹ (1954-1975). Những nhân vật lịch sử của xã Chí Công.

Views: 2