Lịch sử phong trào nông dân và hội nông dân tỉnh Bình Thuận (1930-2000)

Lịch sử phong trào nông dân và hội nông dân tỉnh Bình Thuận (1930-2000). – Bình Thuận : Ban thường vụ hội nông dân tỉnh Bình Thuận, 2002. – 284tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát tiến trình Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám (1930-1945). Nông dân Bình Thuận dưới sự lãnh đạo của Đảng kháng chiến chống Pháp (1946-1954), kháng chiến chống Mỹ xâm lược (1954-1975), 25 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2000).

Kho Địa Chí: DC.000423, DC.000424, DC.000425, DC.000426
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

 

 

Hits: 17