Một số sâu bệnh chính trên cây lúa và biện pháp phòng trừ

Một số sâu bệnh chính trên cây lúa và biện pháp phòng trừ. – Bình Thuận : Nxb. Công ty Cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2012. – 36tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa và cách bón phân cho cây lúa. Một số loài sâu bệnh chính hại lúa và biện pháp phòng trừ. Cỏ dại và biện pháp quản lý cỏ trong ruộng lúa.
Ký hiệu xếp giá: 633.1
Kho Địa Chí: DC.000835
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 3