Tiểu đoàn 482 bộ binh Bình Thuận: Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Tiểu đoàn 482 bộ binh Bình Thuận : Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. – Bình Thuận : Nxb. Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Bình Thuận, 1994. – 157tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu những thành tích xuất sắc, những trận đánh thắng vang dội của tiểu đoàn 482 và cũng nêu lên những khó khăn, những hy sinh tổn thất mà cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cũng như quân dân Bình Thuận gặp phải từ giai đoạn 1965 -1975.
Ký hiệu xếp giá: ĐC.272, ĐC.93
Kho Địa Chí:  DC.000310, DC.000311
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 209