Phan Thiết – 5 năm (1996-2000) một chặng đường phát triển

Phan Thiết – 5 năm (1996-2000) một chặng đường phát triển. – Bình Thuận : Nxb.Phòng VHTT-TDTT Tp. Phan Thiết, 2000. – 146tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu sự đổi mới về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa… của thành phố Phan Thiết qua 5 năm từ 1996 – 2000 dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự phấn đấu của nhân dân.
Kho Địa Chí: DC.000307, DC.000308, DC.000309
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 23