Sưu tầm, phiên dịch, nghiên cứu di sản Hán Nôm trong các di tích lịch sử – văn hóa tỉnh Bình Thuận

Sưu tầm, phiên dịch, nghiên cứu di sản Hán Nôm trong các di tích lịch sử – văn hóa tỉnh Bình Thuận : Nguyễn Xuân Lý, Nguyễn Tấn Đắc chủ nhiệm đề tài. – Bình Thuận : Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Thuận, 2002. – 60tr. ; 30cm

Views: 23