Tân Thắng truyền thống cách mạng (1945 – 2010)

Tân Thắng truyền thống cách mạng (1945 – 2010). – Bình Thuận, 2012. – 206tr. ; 21cm

Nội dung: Khái quát về vùng đất, con người, những sự kiện lịch sử hào hùng trong quá trình cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tân Thắng vượt qua bao gian khổ, hy sinh, một lòng tham gia vào công cuộc chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước…

Hits: 0