Lịch sử mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh Bình Thuận(1930-2008)

 

Lịch sử mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh Bình Thuận(1930-2008). – Bình Thuận : Nxb. Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam, 2010. – 267tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách ghi lại những sự kiện lịch sử, những chặng đường cách mạng đã qua của tổ chức Mặt trận Dân tộc Thống nhất tỉnh Bình Thuận,…
Ký hiệu xếp giá: 323.159759
Kho Địa Chí:  DC.000777,DC.000778,DC.000779
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 12