Lịch sử Đảng bộ thị trấn Lương Sơn (1975-2010)

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Lương Sơn (1975-2010). – Bình Thuận : Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2015. – 316tr. ; 19cm
Tóm tắt: Gồm 3 chương: Lương Sơn tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tạo tiền đề xây dựng cơ sở vật chất trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1985); thực hiện đổi mới toàn diện đưa xã Lương Sơn thoát khỏi đói nghèo từng bước đi lên(1986-1996); phát huy truyền thống xã anh hùng, Lương Sơn phấn đấu thoát nghèo, trở thành thị trấn (1996-2010).
Ký hiệu xếp giá: 324.25970750959759
Kho Địa chí: DC.000892
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 27