Hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng

Hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng. – Bình Thuận : Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Thuận, 2001. – 154tr. ; 19cm

Kho Địa Chí: DC.000445

Visits: 5