Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận (1976 – 2015)

Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận (1976 – 2015). – Bình Thuận: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, 2016. – 217tr.
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ: thành lập tổ chức đảng khối các cơ quan tỉnh Thuận Hải (1976 – 1987), Đảng bộ dân chính Đảng tỉnh Thuận Hải thực hiện công cuộc đổi mới (1987 – 1992), Đảng bộ dân chính tỉnh Bình Thuận tham giá xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, quá trình thành lập Đảng bộ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Thuận (2006 – 2015).

Views: 25