Hàm Thuận bất khuất – kiên cường Tập 1 (1930-1954)

Hàm Thuận bất khuất kiên cường. – Thuận Hải : Đảng bộ huyện Hàm Thuận; T.1: 19cm.- 1988.- 190tr.

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử và con người Hàm Thuận; Hàm Thuận từ khi có Đảng lãnh đạo đến cuộc kháng chiến chiến chống Pháp thắng lợi (1930-1954).

Kho Địa Chí: DC.000348, DC.000349, DC.000350

Visits: 19