Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. – Bình Thuận : Sở khoa học và công nghệ Bình Thuận, 2012. – 6tr. ; 20cm
Tóm tắt: Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ. Nội dung của việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và những lợi ích khi đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta.
Kho Địa Chí: DC.000871
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 12