Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. – Bình Thuận : Nxb. Bình Thuận, 2015. – 120tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bài phát biểu chỉ đạo Đại hội, diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khối khoá VI, nghị quyết đại hội, diễn văn bế mạc… khối Đảng bộ các cơ quan tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020
Ký hiệu xếp giá: 324.25970750959759
Kho Địa ChíDC.000903
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 15