Những điển hình tiên tiến tỉnh Bình Thuận (2010 – 2015)

Những điển hình tiên tiến tỉnh Bình Thuận (2010 – 2015). – Bình Thuận : Công ty TNHH Thương mại in và sản xuất Cát Thành, 2015. – 151tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu những phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm gian đoạn 2010 – 2015; mô hình, điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp cụ thể trong công tác sản xuất, lao động, công đoàn, thương mại, giáo dục, y tế, dịch vụ… của tỉnh Bình Thuận
Ký hiệu xếp giá: 302.0959759
Kho Địa ChíDC.000904
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 5