Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Bình Thuận (1930 – 2018)

 

Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Bình Thuận (1930 – 2018). – Hà Nội : Lao động, 2019. – 303tr. ; 27cm

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm kinh tế xã hội và sự hình thành giai cấp công nhân ở Bình Thuận; phong trào công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Bình Thuận trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954); phong trào công nhân lao động và Công đoàn Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975); phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn Bình Thuận 23 năm sau giải phóng (1975-1998); phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Thuận thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá …

Views: 22