Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Lực lượng vũ trang nhân dân Thuận Hải 1954-1975

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Lực lượng vũ trang nhân dân Thuận Hải 1954-1975 : Dự thảo. – Thuận Hải : Bộ Chỉ huy Quân sự Thuận Hải, 1984. – 224tr. ; 19cm
Tóm tắt: Bảng tổng kết bao gồm 2 phần: Những đặc điểm và vị trí chiến lược của chiến trường; Diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn Thuận Hải
Ký hiệu xếp giá: ĐC.93,ĐC.27
Kho Địa Chí: DC.000573
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 33