Sổ tay dành cho ngư dân

Sổ tay dành cho ngư dân. – Bình Thuận : Nxb. UBND Tỉnh Bình Thuận. Ban chỉ huy PCLB & TKCN, 2010. – 36tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trang bị cho ngư dân những kiến thức cơ bản, cần thiết về bão, động đất, sóng thần; các phương pháp phòng tránh và ứng phó khi gặp bão.
Ký hiệu xếp giá:  363.1193383727
Kho Địa Chí:  DC.000884
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 9