Những vần thơ đi cùng năm tháng

Những vần thơ đi cùng năm tháng : Thơ / Huy Sô. – Bình Thuận : Nxb. Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, 2008. – 101tr. ; 19cm
Tóm tắt: Bao gồm những bài thơ đi cùng năm tháng của nhà thơ Huy Sô như Gửi anh lính chiến dịch, xa suối, như những cánh chim…
Ký hiệu xếp giá: 895.92214
Kho Địa ChíDC.000821
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 3