Chặng đường mười năm 23-3-1990 – 31-12-2000 biên niên sự kiện và tư liệu

 

Chặng đường mười năm 23-3-1990-31-12-2000 biên niên sự kiện và tư liệu : Công trình chào mừng đại hội lần thứ III hội CCBVN tỉnh Bình Thuận. – Bình Thuận : Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận, 2002. – 217tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày biên niên sự kiện và tư liệu về quá trình thành lập, hoạt động của Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Bình Thuận từ 23-3-1990 đến 31-12-2000.

Kho Địa Chí: DC.000433
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 10