Thị trấn Chợ Lầu vùng đất kiên trung

 

Thị trấn Chợ Lầu vùng đất kiên trung. – Bình Thuận : Đảng bộ thị trấn chợ lầu Bắc Bình, 1996. – 181tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát về thiên nhiên, đất nước và con người thị trấn Chợ Lầu; Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân thị trấn Chợ Lầu (1946-1949).

Kho Địa Chí: DC.000279, DC.000280
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Views: 38