Truyện ngắn Yên Hy Ba

Truyện ngắn Yên Hy Ba / Yên Hy Ba. – Bình Thuận : Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, 2005. – 215tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách gồm 13 tác phẩm truyện ngắn của Yên Hy Ba: Những dòng lệ ba lê, người trai miền nương xanh, nắng lên, những vòng khoai xanh,…
Ký hiệu xếp giá: 895.922334
Kho Địa ChíDC.000941
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 42