Tuyển tập xuân Tuy Phong 2009

 

Tuyển tập xuân Tuy Phong 2009. – Bình Thuận : Nxb. Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, 2009. – 103tr. ; 17cm
Tóm tắt: Tuyển tập một số truyện ngắn, thơ của nhiều tác giả về Xuân Tuy Phong như Lá bay về cội, lại một mùa xuân (thơ)…
Kho Địa ChíDC.000823,DC.000822
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 6