Bình Thuận – 20 ca khúc chọn lọc

 

Bình Thuận – 20 ca khúc chọn lọc. – Hà Nội : Thanh niên, 2012. – 50tr. ; 27cm
Tóm tắt: Tập hợp 20 ca khúc của nhiều tác giả viết về Bình Thuận như Bình Thuận quê hương tôi, nơi này Bác đã đi qua…
Ký hiệu xếp giá: 781.10959759
Kho Địa ChíDC.000831,DC.000833,DC.000834,DC.000830,DC.000832,DC.000829
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 21