Chân dung thủ đô Resort

Chân dung thủ đô Resort / Nguyễn Xuân Thi, Phạm Văn Dũng. – Bình Thuận : Nxb. Cục thống kê Tỉnh Bình Thuận, 2009. – 182tr. ; 25cm

Tóm tắt: Một số khái niệm về du lịch, phát triển du lịch năm 2005 – 2009. Kết quả chi tiêu khác năm 2006 – 2008. Những kết quả đạt được, khó khăn, tồn tại và giải pháp cùng số liệu thống kê du lịch của tỉnh Bình Thuận năm 2005 – 2008.

Kho Địa Chí: DC.000765
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 15