Kỷ yếu lưu lại quá trình đấu tranh của những đồng chí yêu nước bị giặc bắt giam cầm tại nhà tù Mỹ ngụy ở Miền Nam trong hai cuộc kháng chiến

Kỷ yếu lưu lại quá trình đấu tranh của những đồng chí yêu nước bị giặc bắt giam cầm tại nhà tù Mỹ ngụy ở Miền Nam trong hai cuộc kháng chiến. – Bình Thuận : [Knxb], 2014. – 71tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về một số thông tin, tư liệu, sự kiện, nhân vật lịch sử và hình ảnh quan trọng của những đồng chí yêu nước bị giặc bắt giam cầm tại các nhà tù Mỹ ngụy ở miền Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.
Ký hiệu xếp giá: 959.704
Kho Địa Chí: DC.000983, DC.000984
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 6