Bên kia dốc “Mạ ơi!”

Bên kia dốc “Mạ ơi!” : Truyện – Hồi ức / Trần Xuân An. – Hà Nội : Hội Nhà văn, 2012. – 127tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 5 truyện ngắn liên hoàn, tác giả hư cấu bản thân thành nhân vật tên Đình, viết lại hồi ức về niên khóa 1979-1980, đây là câu chuyện về tác giả và những người xung quanh khi ông 16 tuổi.
Ký hiệu xếp giá: 895.92234
Kho Địa ChíDC.000895
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 13