Ký ức những kỷ niệm sâu sắc trong đời

Ký ức những kỷ niệm sâu sắc trong đời / Phan Minh Đạo. – Bình Thuận : Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, 2007. – 274tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách gồm 15 bài thơ của tác giả Phan Minh Đạo: Quê hương xóm Mành, nhớ ơn gia đình trường học, gốc mù u, tập thơ Ý thơ,…
Ký hiệu xếp giá: 895.922803
Kho Địa ChíDC.000963
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 8