Bình Thuận – Quê xưa gió biển hương đồng

Bình Thuận – Quê xưa gió biển hương đồng / Võ Ngọc Văn…[và những người khác]. – Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. – 273tr. ; 21cm

Tóm tắt: Viết về: Đảo Phú Quý; Đi tìm tên đình Tú Luông xưa; Đi tìm xóm lụa; Văn miếu Bình Thuận; Vài nét về nghề làm nước mắm ở Bình Thuận thời Pháp thuộc Phan Thiết qua ghi chép của nhà du ký Leson Werth…

Kho Địa Chí: DC.001223
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 279