Lịch sử lực lượng vũ trang thành phố Phan Thiết (1945 – 2015)

Lịch sử lực lượng vũ trang thành phố Phan Thiết (1945 – 2015). – Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2020. – 351tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khái quát về vùng đất, con người và truyền thống đấu tranh yêu nước của quân và dân thành phố Phan Thiết; Lực lượng vũ trang thị xã Phan Thiết trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945- 975); Lực lượng vũ trang thị xã Phan Thiết trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Vùa xây dựng vừa chiến đấu chống quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn (1954-1972); Chiến đấu trừng trị địch vi phạm hiệp định Paris, tạo thế tạo lực, giải phóng quê hương (1973-1975)…

Kho Địa Chí: DC.001231, DC.001232
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 28