Văn kiện đại hội đại biểu hội nông dân Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần V

 

Văn kiện đại hội đại biểu hội nông dân Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần V. – Bình Thuận : Hội nông dân Việt Nam tỉnh Bình Thuận, 2003. – 107tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu bài diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo của BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IV; Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Triều; Bài phát biểu của đồng chí Huỳnh Văn Tí….

Kho Địa chí: DC.000414, DC.000683

Views: 7