Sổ tay hướng dẫn phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai

Sổ tay hướng dẫn phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. – Bình Thuận : Nxb. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận, 2009. – 95tr. ; 21cm
Tóm tắt:  Hiểu biết tổng quan về bão, lụt và thiên tai ở nước ta, cách phòng chống bão, lũ quét và sạt lỡ đất,…
Ký hiệu xếp giá:    363.34
Kho Địa ChíDC.000792
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 19