Kết quả điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2013 tỉnh Bình Thuận

Kết quả điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2013 tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Xuân Thi chủ biên. – Bình Thuận : Công ty cổ phần in và bao bì Binh Thuận, 2014. – 290tr. ; 20cm

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm và số liệu thống kê về du lịch Bình Thuận giai đoạn 2008 – 2013. Các kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại và giải pháp cho du lịch Bình Thuận.

Kho Địa Chí: DC.001007

Visits: 11