Những chỉ thị và quy định về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Thuận Hải

Những chỉ thị và quy định về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Thuận Hải. – Thuận Hải : Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thuận hải, 1986. – 31tr. ; 19cm
Tóm tắt: Bao gồm những Chỉ thị, Quy định về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Thuận Hải…
Ký hiệu xếp giá:  ĐC.61,ĐC.117
Kho Địa ChíDC.000361, DC.000362
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 10