Đại Nam nhất thống chí

Đại Nam nhất thống chí : Quyển 12:Tỉnh Bình Thuận – H. : Văn hóa, 1965. – 106tr. ; 21cm
Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lý, phong tục tập quán… của tỉnh Bình Thuận xưa kia, được ghi chép lại khá đầy đủ trong Đại Nam nhất thống chí…
Ký hiệu xếp giá: ĐC.94
Kho Địa ChíDC.000367
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 39