Hàm Thắng những chặng đường kháng chiến cứu nước (1930-1975)

 

Hàm Thắng những chặng đường kháng chiến cứu nước (1930-1975). – Bình Thuận : Knxb., 2003. – 361tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát về vùng đất và con người Hàm Thắng. Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) của nhân dân Hàm Thắng.

Kho Địa Chí: DC.000654

Views: 9